Pravidla zpracování osobních údajů

Středočeské inovační centrum, spolek, jakožto správce osobních údajů (dále jen “Správce“), si tímto dovoluje informovat o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů následovně:

Správce zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) a v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy, kterým je zejména zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zpracováváme pouze údaje nutné k uzavření smlouvy s třetími osobami a k jejímu plnění, a to po dobu stanovenou zákonem. U smluvních vztahů zpracováváme dále údaje související s plněním ze smluv a případně pro uplatnění nároků ze smluv; v takovém případě zpracováváme relevantní údaje po dobu trvání záruční doby / zákonné doby odpovědnosti.

U smluvních partnerů zpracováváme jméno a příjmení, IČO případně rodné číslo / datum narození, adresu bydliště (případně doručovací či fakturační adresu), kontaktní osobu, e-mail, telefonní číslo, bankovní spojení, předmět smlouvy a její podmínky. Správce získává osobní údaje přímo od subjektu údajů, či z veřejných evidencí.

Správce dále zpracovává osobní údaje nutné k ochraně jeho zájmů a ochraně bezpečnosti nájemců, podnájemců a uživatelů nemovitostí správce. Takové informace (zejména z kamerových a přístupových systémů správce) se zpracovávají po nezbytně nutnou dobu.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR.

Správce zpracovává osobní údaje manuálně i automaticky. Ochrana osobních údajů je technicky a organizačně zabezpečena. Zpracovateli osobních údajů Správce jsou zejména osoby pověřené správou IT systému Správce, poskytovatelé daňových a účetních služeb pro Správce, poradci pověření uzavíráním, správou či archivací smluv a souvisejících dokumentů či další osoby, jejichž služby Správce využívá k plnění smluv (doručování, přeprava, dodávka služeb, údržba a správa nemovitostí, bezpečnostní služba atd.). Získané osobní údaje poskytujeme jen institucím k tomu zmocněným zákonem; osobní údaje nepředáváme do třetích zemí, mezinárodním institucím ani neoprávněným osobám.

Práva subjektů údajů

Subjekt údajů má kdykoliv právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, informace o prováděném zpracování, popřípadě omezení zpracování. Subjekt údajů může vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování vašich osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR. Žádost je nutné předložit písemně na poštovní adresu Správce.

Správce sdělí požadované informace bez zbytečného odkladu, za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace.